Woensdag, 11 September 2019 -

Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen 3,1-11.

Broeders en zusters, Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid,
hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht
want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn.
Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,
maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden.
Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt
naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen,
barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen

Psalm 145(144),2-3.10-11.12-13ab.

U wil ik prijzen iedere dag
uw Naam verheerlijken voor altijd en eeuwig.
De Heer is groot en alle lof waardig
zijn grootheid is niet te doorgronden!
Uw werken zullen U prijzen, Heer,
uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,
uw macht verkondigen zij.
Zij maken uw kracht aan de mensen bekend,
de pracht van uw Koninkrijk.
Uw Rijk is een rijk voor alle eeuwen,
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.
Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 6,20-26.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:
'Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent, want gij zult lachen.
Zalig zijt gij, wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten,
u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel.
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaderen de profeten.
Maar wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen.
Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.
Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.
Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Terug