- Maandag, 17 Juni 2019 -

Lezing uit de 2e brief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs 6,1-10.

Broeders en zusters, als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorg dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil
ben Ik u te hulp geko­men. Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil.
Wij geven niemand enige aanstoot, om ons ambt niet in opspraak te brengen.
In alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaars van God door het standvastig verduren van ontberingen, nood en ellende:
slagen, gevangenschap, oproer, oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten.
Onze aanbeveling is: zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, en geest van heiligheid en ongeveinsde liefde,
het woord van de waarheid, de kracht van God zelf. Wij strijden en verweren ons met geestelijke wapens.
Eer en smaad, lof en laster zijn ons deel; wij zijn de bedriegers die de waarheid spreken,
de onbekenden die iedereen kent; wij sterven maar blijven leven, wij worden getuchtigd maar niet terechtge­steld;
wij treuren maar zijn altijd blij; wij zijn berooid en maken velen rijk, haveloos en de wereld is van ons.
Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen

Psalm 98(97),1.2-3ab.3cd-4.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw,
ten gunste van Israëls huis.
Geheel de aarde aanschouwde,
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 5,38-42.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand.
Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als iemand u op de rechter­wang slaat, keer hem dan ook de andere toe.
En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed.
En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem.
Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u lenen wil.
Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Terug